Minnesota, Minneapolis
St. Louis Drug Store Minneapolis
{small}  E      
C1573-S9-52