DC
Astoria Pharmacy Washton Evans PHGMG . Cor. 3rd & G Sts. N.E. Wash. DC
{small} W.T. Co. AM U.S.A.      
C1954S3-100